Deze website is eigendom van Leo ten Have creatieve communicatie (LtHcc). Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer. Bezoekers die een bijdrage willen leveren kunnen een profiel aanmaken en dienen in te stemmen met de algemene voorwaarden van de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Leo ten Have creatieve communicatie of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Leo ten Have creatieve communicatie delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Leo ten Have creatieve communicatie deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Leo ten Have creatieve communicatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Leo ten Have creatieve communicatie. Evenmin is Leo ten Have creatieve communicatie verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder (info@leotenhave.nl)

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch de Leo ten Have creatieve communicatie, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Leo ten Have creatieve communicatie, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.